Sürekli İşçi Güvenlik Personeli Görev Tanımı
30 Aralık 2020

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İl Sağlık Müdürlüğü

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇ TAMİMİ

 

 

AMAÇ:Aksaray Eğitim ve Araştırma  Hastanesindemeydana  gelebilecek olağandışıhallerdeyangın,hırsızlık,sabotajvb.tehditvetehlikelerekarşıgerekengüvenlikönlemlerinialmak, hastane  çalışanlarının,  hasta  ve  yakınlarının,  refakatçi  ve  ziyaretçilerinin  güvenliğini  sağlanması  ile  ilgili unsurlarıbelirlemek.

KAPSAM:Aksaray Eğitim ve AraştırmaHastanesibinalarını,hastaneiçihizmet bölümlerini ve genel kullanımmekânlarını, bahçeve otoparklarını, hastaneçalışanlarını, hastave yakınlarını, refakatçi ve ziyaretçilerinikapsar.

 

SORUMLULAR

 

 • Başhekim

   

 • Destek ve Kalite Müdürü

   

 • Müdür Yardımcısı

   

 • Koruma Ve Güvenlik Amiri

   

 • Vardiya Amiri

 

FAALİYETAKIŞI:

 

Koruma ve GüvenlikHizmetleri

 

 • Hastanede koruma ve güvenlik hizmetleri; korumavegüvenlik görevlileri tarafından, özel güvenlik kanunu ve koruma ve güvenlik talimatına göre yürütülür.
 • Hastaneiçerisinde belirlenen giriş kapıları, kapılarda görevli olan güvenlik görevlileri ile diğer güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kesintisiz kontrol edilir.
 • Binagirişlerivebahçeiçindegüvenlikgörevlilerikorumavegüvenliktalimatınagöregerekli tedbirleri alırlar.
 • Refakatçilerin girişi, güvenlik görevlileri tarafından refakatçi kartı kontrolü yapılarak sağlanır.
 • Hastane giriş kapılarında görevli olan güvenlik görevlileri, koruma ve güvenlik talimatına göre gelen ziyaretçi ve refakatçileri gerekli görüldüğünde el detektörüyle çanta ve paketlerini kontrol eder.
 • Güvenlik görevlileri, kapılardan girecek olan kişileri, gözle kontrol ederek, şüpheli görülenleri duruma göre gereken müdahale koruma ve güvenlik talimatına göre yapılır.
 • Gündüzlü birimlerin kapılarını mesai bitiminden sonra belirli aralıklarla devriye atılarak kontrol edilmelidir.
 • Hastanemize müracaat eden hasta/hasta yakınlarını uygun bir şekilde yönlendirme yapılmalıdır.
 • Hastanegenelindetümpersonelgörevyaptığıofislerilekendisorumluluğualtındakiçalışma mekânlarını kilit altında tutar. Sorumluluk o mahalli kullanan kişi ya da kişilere aittir. Devriye aşamasında kapıların açık olduğunun tespit edilmesi durumunda tutanak düzenleyerek hastane idaresine (nöbetçi memur,Süpervizör) bildirir.
 • Güvenlikgörevlileri,ortakkulanımmekânlarınıbelliaralıklarlakontroledervebekçikontrol sistemlerini kurar.Bekçi dur devriye sisteminin olmadığı yerlerde vardiya amirine bilgi verir.
 • Vardiya amirlerince Hafta içi mesai sonrası,hafta sonu ve resmi tatil günlerindeki güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Kapali Devre TV (CCTV) odasındaki güvenlik kamera sistemini ihtiyaç olması durumunda kullanabileceklerdir. Beklenmedik bir olayın vuku bulması durumunda, kamera görüntülerinin izlenerek kolluk kuvvetlerine bilgi verilerek olaya müdahil  olunmalıdır.Yaşanan olayın adli makamlara intikal etmesi sonrasında görüntü kaydı izlenilmesinin talep edilmesi durumunda(talep eden kişiden yazı alınması yada kimlik sorgulaması yapılması) üst amirine bilgi verilerek onay alınması , nöbetçi memurun bu konuda bilgilendirilmesi ve nöbetçi memur ile birlikte güvenlik görüntülerinin izletilmesi gerekmektedir.
 • Hastanemize bağlı hizmet binalarında (Merkez Semt Polikliniği,Fatih Semt Polikliniği,Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM),B blok) görevli güvenlik personeli öncelikli olarak güvenlik kamera siteminin çalışıp çalışmadığını ve kamera açılarında değişikliğin olup olmadığı günlük olarak  kontrol/takibini yapacaktır. Nöbet devir teslim defterine olumsuz bir durumun olup olmadığı, kameraların aktif yada pasif  olduğunu belirtecek,akabinde kamera sisteminde teknik arıza oluşması durumunda ise İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bilgi işlem birimine ivedilikle gerekli bildirimin yapılması sağlanmalıdır.
 • B blok hizmet binası güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde,hafta içi,hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 16:00-20:00 saatleri arasında A blok,B Blok.C blok,D blok ve E blok hizmet binalarına devriyeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(hafta içi) ve Merkez Semt polikliniğinde(hafta sonu) görevli olan güvenlik görevlisi tarafından yapacaktır.
 • Bina dışı güvenlik hizmetlerinde park,bahçe,açık/kapalı otoparklara belirli aralıklarla güvenlik görevlilerince devriye atılmalıdır.
 • Bina dışı güvenlik hizmetlerinde hastanemiz nizamiyesinden giriş yapan araçların otoparklara yönlendirilmesini sağlamalıdır.
 • Hastanesınırlarıiçersindebulunan ve Acil Serviste tedavisi yapılan hastalara ait eşyalarbirtutanak ileteslimalınarak;Nöbetçi memur,süpervizör bilgisi dahilindemuhafazaaltına alınır. Sahibi tespit edilen veya tedavisi tamamlanan hastalara ait eşyalar, hastanın kendisine yada birinci derecede yakınlarına aynı tutanakla teslim edilir.
 • Güvenlik görevlisi idare tarafından  ihtiyaç halinde kısa veya uzun süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir.Bu görevlendirmeler yazılı, telefon, whatsapp veya sözlü yapılacaktır.
 • Güvenlik görevlerinin çalışma çizelgesi veya görevleri ile ilgili duyurular İlan panosunda yada Güvenlik toplanlanma (giyinme,dinlenme) odasında yayınlanacaktır.
 • Hastanemizde güvenlik hizmetleri gece ve gündüz  ( 8 (sekiz) ve 11 (on bir)) saatlik vardiyalarda çalıştırılmaktadır.
 • Kliniklerde yatan hastaların verefakatçilerinin hırsızlık, saldırı, tehdit vb. duruma maruz kalmalarıhalinde personel,hemşirevedoktorlar tarafından güvenlikgörevlileri çağrılır. Güvenlik görevlisi, olaymahalline giderek, gerekli müdahaleyi yapar.
 • Çalışan personel kendi güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alır.
 • Herpersonelçalıştığıofisingüvenliğinisağlamaklayükümlüdür.Ofis odalarını, ensonterkedenpersonelkilitleyerek ayrılır.Binasorumlugüvenlik görevlisitarafındanodalarkontroledilir.Açık kapı bulunması durumunda tutanakla kayıt altına alınır.
 • Personelin hırsızlık saldırıtehdit vb. olaylarile karşılaşması durumunda, hastane güvenlik görevlisi  hemen olaya müdahale eder. Olayın boyutlarına göre eğer gerekli ise 155 Polis imdata haber verilir.
 • Hastanegüvenlik tedbirleri vekuralları; Koruma Güvenlik Talimatı,İç Tamimve5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre yürütülmektedir.
 • Güvenlik amiri tüm güvenlik tertibatında yer alan teknik donanımı, güvenlik teçhizatın periyodik bakım onarım tablolarını hazırlayıp takip etmelidir.
 • Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve çizelgelerine uymalıdır.
 • Nöbet hizmetlerinde kullanılan teçhizat ve eşyaların çalışır durumda olmasını sağlamalıdır.
 • Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz etmelidir.
 • Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini kendilerinden izin almaksızın kimseye verilmeyecektir.
 • Kişisel verilerin ve özellikle kişisel sağlık verilerinin kullanımı ve korunmasına ilişkin hususlar ise “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu Kanun’dan alınan yetkiyle Bakanlığımız tarafından çıkarılan “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından” ile düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda çalışılması gerekmektedir.
 • Hastanemiz izin kurulu komisyonu tarafından karara bağlanan işçilerin yıllık izinlerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince belirlenen izin günlerinin oluşturulan çizelgedeki tarihlerde kullanılacaktır. İzin değişimleri işçilerin rızasıyla kendi aralarında değişim yapılacaktır. Acil haller dışında izin istekleri 1 (bir) ay önce bildirilmelidir.
 • Hastanemiz personelinin giriş ve çıkışları kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise Güvenlik koordinatörü bilgisi dahilinde imza ile giriş çıkış yapılacaktır.
 • Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır. Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde  hastane idaresine vermesi zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan yasal sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.
 • Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan giyilecektir.
 • Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda bulundurulacaktır.
 • Vardiye değişimine gelen güvenlik görevlisi en az On (10) dakika önceden görev yerinde bulunacaktır.
 • Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edilecektir.
 • Vardiya çalışmasına gelen güvenlik görevlisi vardiyada neler olduğunu öğrenerek teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu konudaneyapılacınıtamolaraköğrenilecektir.
 • Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev başından ayrılmayacaktır.
 • Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri; sorumluluk alanında ki acil durum ekipmanlarının yerini  terettüde yer bırakmayacak şekilde çok iyi öğrenecektir. Herhangi bir noktada oluşabilecek acil durumlarda ( yangın vs.) en kısa yoldan  bir acil durum dolabına en hızlı ulaşma şeklini bilecektir. Acil durum ekipmanlarının çalışılırlığını kontrol ederek arıza durumunda, sivil savunma birimine  veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir. 15 günde bir Acil durum ekipmanları sivil savunma birimi tarafından kontrol edilmektedir. Diğer zamanlarda her vardiyayı teslim alan güvenlik görevlisi sorumluluk alanındakileri kontrol altında tutacaktır.
 • Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri sorumluluk alanlarında (özellikle yataklı servisler ameliyathaneler, Yoğun bakımlar vs.) Vardiya süresinde kaç çalışan, kaç hasta ve kaç refakatçi olduğunu bilecek ve vardiya değişiminde bir sonraki görevliye teslim edilecektir. Bu durum Acil tahliye gereken acil durumlarda geride kimse kalmaması için önemlidir ve sürekli güncel tutulacaktır.
 • Hastanenin yangın güvenliği, Hastane yangın güvenliği prosedürü ve ilgili talimatlarına göre, görevli  yangın ekipleri, güvenlik ve çağrı merkezi ve tüm hastane çalışanlarının katılımı ile sağlanır.
 • Yangın vakalarında ismen belirlenen kurtarma ekibi ile birlikte yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek, ‘İlk Yardım’ Ekibi’ne teslim etmek, itfaiye ekipleri ile koordineli çalışmak Bina giriş çıkış kontrol altına alınmalıdır.
 • Vardiyada olan güvenlik görevlikleri,sorumluluk alanındaki acil çıkış yollarını ve çıkış kapılarıın nerelerde olduğunu neredeki çalışan hasta ve hasta yakınının vs. nin nereden tahliye edileceğini bilecek yönlendirme yapacak yığılmaların önüne gececek ve en hızlı tahliyenin gerçekleşmesi için planlamasını hazır tutacaktır.
 • Her güvenlik görevlisi, acil durum ekiplerinin doğal üyesidir ve bu hususta verilen egitimleri takip edecek ve eğitimini alacaktır. Bu hususda yetersiz olduğunu düşündüğü konularda eğitim talep edebilecektir.
 • Vardiyada ki Güvenlik görevlileri, sorumluluk alanında gerçekleşecek risk degerlendirmesi faaliyetlerinde katılacak İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine refakat edecek gördüğü fiziksel riskleri bildirecektir. Sorumluluk alanı içerisinde yaşanan ramakkala kazaları veya yaralanmasızda olsa tüm kazaları iş güvenliği birimine veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir.
 • Vardiyasında bulunan güvenlik görevlileri, Yönetim, Sivil Savunma Birimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerince yapılan saha kontrollerinde Görevleri ve sorumlulukları ile ilgili yöneltilecek sorulara net ve açıklayıcı bilgiler vermekle yükümlüdür.
 • Mavi kod çağrısı durumunda olay yerine intikal etmelidir.(Olay yerinde sağlık çalışanlarının güvenli çalışacakları bir alan oluşturulması sağlanmalıdır.)
 • Pembe kodçağrısı ardından bütün giriş çıkışları kapatmalıdır.Giriş çıkışlar kapatıldıktan sonar olay yerine mutlaka bir güvenlik görevlisi ulaşarak olayı öğrenmeli ve diğer meslektaşlarına bilgi vermelidir.)
 • Beyaz kod çağrısı durumunda olay yerine en yakın güvenlik görevlisi intikal etmelidir. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise karayel (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanmalıdır. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi tarafından “Olay Bildirim Formu” doldurularak, Kalite Birimi’ne verilmek üzere Güvenlik Amirine teslim edilmelidir.Beyaz Kod olay yerine ulaşma süresi 2 dakikadır.
 • Güvenlik görevlisi,iç tamimde yer almayan konularla ilgili olarak üst amirleri tarafından, görev sorumluluğu çercevesinde verilen  görevleri yapmakla sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

Fatih DEMİRAY

Dr.Öğ.Üy.Hüseyin MUTLU

Destek ve Kalite Müdürü

Başhekim