Yönetmelik
12 Eylül 2022

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması

amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite

standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan

kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c)

bendi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlıkta kalite standartlarının uygulanıp uygulanmadığını ve

uygulanma düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan incelemeyi,

c) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde sağlıkta kalite

standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,

e) İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş

ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimi,

f) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği

başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik

geliştirilen standartların tamamını,

g) Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ağız ve diş sağlığı

merkezleri/hastanelerini, birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarını, poliklinikleri, tıbbi laboratuvarları,

görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Uygulanması ve Değerlendirme

Sağlıkta kalite standartlarının uygulanması

MADDE 5(1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede

düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında

gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler

Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kalite standartları ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten itibaren altı

ay sonra sorumlu tutulurlar.

(4) Genel Müdürlük, sağlıkta kalite standartlarının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik uzaktan

ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenler ya da düzenlenmesini sağlar.

Değerlendirme

MADDE 6– (1) Bakanlık, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını değerlendirir.

(2) Sağlıkta kalite standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine

ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

(3) Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95

ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa

göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum

ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.

(4) Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları

değerlendirme rehberine uygun olarak gerçekleştirilir.

(5) Sağlıkta kalite standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek bir kısmı ve/veya bölümler

üzerinden değerlendirme yapılabilir.

(6) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç

yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde

sonuçlandırılır.

(7) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları puan

hesaplama rehberine uygun şekilde hesaplanır.

(8) Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir.

(9) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üç

ayında yapılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Kalitesinin

Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.