Sürekli İşçi Veri Giriş Personeli Görev Tanımı
07 Nisan 2023

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

.

İÇ TAMİM

 

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Sürekli İşçi Veri Giriş Elemanı olarak görev yapan poliklinik, klinik, idari ve diğer birimlerde yapılması ilgili olarak yapması gereken görev ve sorumlulukları aşağıda güncellenmiş haliyle maddeler halinde belirtilmiştir.

Veri Giriş Personeli Görev Tanımı: Görevlendirildiği bankoda(Poliklinik/Acil/Klinikler) tüm kayıtları düzenli ve eksiksiz hazırlamakla görevlidir(adres-telefon bilgileri). Yatan hastaların tüm tetkik, tedavi bilgilerini eksiksiz olarak kaydeder. MHRS randevu sisteminden randevulu olan hasta işlem ve kayıtlarını yapar.

 

1-Veri işlem personeli aşağıda belirtilen mesai saatleri içerisinde mutlaka görev yerinde bulunacaktır.

Hastanemiz mesai çalışma saatleri :

08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30            (Poliklinik /Klinik hizmetleri )

16:00 – 24:00                                     Acil / Klinik hizmetleri

08:00-20:00                                        Acil / Klinik hizmetleri

20:00–08:00                                       Acil / Klinik hizmetleri

 

2- Veri işlem personeli çalıştığı birimde şartlar uygun olduğunda kısa süreliğine ihtiyaç molasına kontrollü bir şekilde (poliklinikteki doktor, kat sevisinde hemşire, idari birim çalışanları ve poliklinik hizmetlerinde beraber çalışmış olduğu ortamdaki arkadaşına bilgi vererek) çıkabileceklerdir.

 

3-Hastanemiz personelinin giriş ve çıkışları kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise veri giriş personeli koordinatörü bilgisi dahilinde imza ile giriş çıkış yapılacaktır.

 

4- Günlük yapılan görevlendirmeler hastanemiz personel bilgilendirme amacıyla yapılan sms sistemi üzerinden yapılmaktadır. Telefon numarası değişen personelimiz yeni numaralarını hastanemiz idaresine bildirmek zorundadır. Personel görevlendirilmelerinde bilişim alt yapısının oluşturulmasıyla birlikte personellerimiz tarafında sağlık e- posta adresini almaları gerekmekte olup sağlık e-postanın alınmasıyla birlikte görevlendirmeler, tebliğler ve duyurular e posta üzerinden de yapılacaktır.

 

5-Mevcut yazılı görevlendirmesi bulunan veri işlem personelini ihtiyaç halinde kısa veya uzun süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir. Bu görevlendirmeler personelimize telefon, whatsapp, yazılı, sözlü ve e-posta şekilde yapılabilmektedir.

 

6- Hastane idaresi veri giriş personelini gece ve gündüz ( 8 (sekiz) ve 11 (on bir)) saatlik vardiyalarda çalıştırabilir.

7-Hekimlerin günlük çalışma programlarında anlık değişiklik gösterebildiği (ameliyat, icap, nöbet, yıllık izin, rapor vs.) bu nedenle de veri giriş personelinin kısa veya uzun süreli görev yerlerinde değişiklik yapılabileceği bu değişikliklerde tamamen mer-i mevzuatlara uygun şekilde yapılmaktadır. İdare tarafından verilen görevin yerine getirilmesi zorunludur.

 

8-İşçilerin görev yerleri hizmetin sunumu aşamasında idarenin tespitlerine istinaden Hastane

yöneticisinin onayı ve talimatıyla belirtilen birimler arasında herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın değiştirilebilir. İşçinin bu değişikliğe itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

9-Hastane İdaresi tarafından sürekli işçi (veri giriş elemanı) için temin edilen iş kıyafetlerinin giyilmesi zorundur.

 

10-Personel kimlik kartı mutlaka takılmalıdır.

 

11- Veri işlem personeli her türlü izin talebini hastaneye gelerek izin belgesi dolduracak ve ilgili birim sorumlusunun onayı ile iznini kullanacaktır. 

Sözlü ve telefonla alınan izin talepleri değerlendirilmeyecektir.

 

12-Sürekli işçi İnsan kaynakları (özlük) bölümüne davet edilen personel en geç 24 saat içerisinde gitmesi zorunludur.

 

13- Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır. Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde hastane idaresine vermesi zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.

 

14- Veri işlem personeli İdare tarafından belirlenen görev tanımıyla ilgili genel içtihat çerçevesinde üst amirleri (Başhekim, Destek hizmetleri müdürü, Destek hizmetleri müdür yrd., veri işlem koordinatörü ) tarafından verilen yazılı ve sözlü kurallara uymak zorundadır. Ayrıca görev yapmış olduğu yerdeki birim sorumlusunun vermiş olduğu göreviyle ilgili iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Acil ya da öngörülmeyen durumlarda hafta sonu yada hafta içi mesai saatleri dışında nöbetçi memur, süpervizör ve idari uzman tarafından verilen sözlü veya yazılı görevleri yapmak zorundadır.

 

15- Bilgisayara veri girişi hizmetinde çalışacak olan işçiler sağlık tesislerinin bilgi sistemleri

yazılımında bulunan modüllerde veya harici olarak bulunan yazılım ve programlarda yapılacak olan tüm idari, mali, sağlık, vb. işlere ilişkin verileri yetkililerin talimatları doğrultusunda bilgisayar ortamına zamanında, eksiksiz ve doğru olarak girecek, kaydedecek ve çıktılar alacaktır.

 

16- Veri işlem personeli hasta, hasta yakınlarına ve mesai arkadaşlarına karşı hitaplarda kibar üsluplar kullanmalıdır. (Bay, bayan, hanımefendi, beyefendi, sekreter hanım, hemşire hanım, doktor bey vb. şeklinde.)

 

17- Veri işlem personeli hiyerarşik düzene uymalı ve hiyerarşi düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır.

18-Veri işlem personeli görevli olduğu bölümde, Hastanemiz politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranmak.

 

19-Hasta kaydı yapılırken mutlaka kimlik doğrulaması yapılmalıdır.

 

20- Poliklinikte kullanılacak olan tıbbi ve genel demirbaşların temini, bakım ve onarımı ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve malzeme temini işlemlerini takip etmek. Poliklinik cihazlarıyla ilgili arıza prosedürü’ ne uygun olarak gerekli arıza bildirimlerinde bulunmalıdır.

 

21- Hastanemize müracaat eden hasta ve yakınlarını nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmek ve yönlendirmek, gerektiğinde ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamalıdır.

 

22- Randevulu gelen hastaların listeleri temin edilerek sıra ile poliklinik hizmetinin verilmesi sağlamalıdır.

 

23- Muayene esnasında hasta mahremiyetini sağlamalıdır. Hastanın doktor tarafından muayene sürecinin kesintiye uğramaması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

 

24-Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan hastalar için Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda poliklinik/klinik işlemlerinin yürütülmesini sağlamalıdır. Maluliyet - yurt dışı - trafik kazası – adli vaka - iş kazası ve resmi kurum hasta sevkleri gibi hasta tedavi hizmet evraklarının imza karşılığı faturalandırma birimine teslim edilmesini sağlanmalıdır. Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olumsuz bir durumun oluşması durumunda Fatura veya Bilgi işlem birimiyle görüşerek sorunun çözülmesini sağlamalıdır.

 

25- Hekimin poliklinik/klinik veri giriş işlemleri ilgili talep ettiği işlemlerin hasta kaydına HBYS sisteminde işlenmesi ve hastaların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamalıdır.

 

26-Poliklinik/klinikte oluşan arızalar HBYS sistemi üzerinden gerekli birimlere arıza bildirim formu doldurularak bildirilecektir.

 

27- Muayene sonucu yatmasına gerek görülen hastaların hasta yatış evraklarını düzenlemelidir.

 

28- Poliklinik muayenesi esnasında belirlenen bildirilmesi zorunlu hastalıklarla ilgili gerekli yazışmaları yapmalıdır.

 

29-Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutmak ve tutulan kayıtları ilgili birime göndermek zorundadır.

 

30-Veri işlem personeli hastanede düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmak zorundadır.

 

31-Kat sekreterleri kliniklerdeki yatan hastalara ait taburcusu yapılan ve işlemi biten dosyaları arşiv yönetmeliği gereğince kendisi arşiv bölümüne imza karşılığı teslim etmek zorundadır.

 

32- Kişisel verilerin ve özellikle kişisel sağlık verilerinin kullanımı ve korunmasına ilişkin hususlar ise “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu Kanun’dan alınan yetkiyle Bakanlığımız tarafından çıkarılan “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından” ile düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda çalışılması gerekmektedir.

 

33- Hastanemiz izin kurulu komisyonu tarafından karara bağlanan işçilerin yıllık izinlerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince belirlenen izin günlerinin oluşturulan çizelgedeki tarihlerde kullanılacaktır. İzin değişimleri işçilerin rızasıyla kendi aralarında değişim yapılacaktır. Acil haller dışında izin istekleri 1 (bir) ay önce bildirilmelidir.

 

34-Hastane idaresi tarafından görev tanımı çerçevesinde verilen görevleri uygulamak zorundadır.