Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
26 Mayıs 2023

KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

 • Birim, kalite ve akreditasyon çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır. Kalite Yönetim Birimi kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kalite geliştirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.
 • Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemlerinin etkin biçimde uygulanması konusundaki politika ve stratejileri belirler,
 • Merkezin kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlar, organize eder, izler ve değerlendirir,
 • Bölüm bazında hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi için Hastane yönetimi ile bölüm sorumlularının katılacağı değerlendirme toplantılarını organize eder,
 • Hasta tedavi hizmetleri ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanmasını, teminini ve yönetilmesini sağlar,
 • Merkez’in birim süreçlerini tanımlar, sorumlularını tespit eder ve kalite standartları çerçevesinde iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlar,
 • Merkezdeki mevcut sorunları tespit eder, öncelik sırasına koyar bildirilen sorunlara yönelik uygun sıralamayla düzeltici / önleyici faaliyetlerin kullanılmasını ve iyileştirme çalışmaları yapar ve yapılmasını denetler,
 • Personelin yıllık hizmet içi eğitimleri almalarını sağlamak, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar,
 • Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlar ve bu eğitimleri almalarını sağlar,
 • Merkez’de çalışanlar için kalite kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapar, Sağlıkta hizmet kalite standartlarının öngördüğü eğitimlerin yapılmasını sağlar,
 • Kalite ile ilgili Merkez’de yürütülen tüm çalışmaların, eğitimlerin ve diğer her türlü faaliyetin kayıtlarını tutulmasını sağlar,
 • Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirir, mevcut ve geliştirilen kriterler yoluyla sonuçları ilgili birimlere bildirir ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirir,
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarının hastane içinde uygulamalarını değerlendirir ve destekler,
 • Çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli mekanizmaları harekete geçirir,
 • Standart anket setlerini (hasta ve çalışan) uygulanmasını sağlar,
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesindeki çalışmaları gözlemler ve değerlendirir,
 • Bölümler tarafından hazırlanan kaliteye ilişkin belgelerin yönetimine yönelik prosedür hazırlayarak prosedüre uygun düzenlemeyi sağlar,
 • Akreditasyon ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük yapar, öneri getirir, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapar,
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla şikâyet / öneri ve memnuniyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar,
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarının gerektirdiği öz değerlendirmelerin planlamasını uygulamasını ve değerlendirilmesini sağlar,
 • Kalite çalışmaları ile ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlar,

VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ

  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
  • Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
  • Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
  • Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamaya yönelik bilgilendirmeleri yapmak.
  • Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  KomiteToplantı7.jpg
  KomiteToplantı6.jpeg
  KomiteToplantı5.jpeg
  KomiteToplantı4.jpeg
  KomiteToplantı3.jpeg
  KomiteToplantı2.jpeg
  KomiteToplantı1.jpeg