Sürekli İşçi Klinik Destek Personeli Görev Tanımı
30 Mart 2022

Güncelleme Tarihi: 15.06.2021

 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 

İÇ TAMİM

Klinik Destek faaliyetlerinin amacı; Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesinde, beslenme programının uygulanmasında, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve hastaya refakat eden, kendi alanı ile araç gereçleri yerinde ve zamanında kullanması ile ilgili hizmetlerdir.

 • Hastanemiz personelinin mesai giriş ve çıkışları personel tanıtım kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise Klinik Destek personeli koordinatörü bilgisi dâhilinde imza ile giriş çıkış yapılacaktır.
 • Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmalı ve personel kimlik kartını mutlaka takmalıdır.
 • Klinik Destek personeli İdare tarafından belirlenen görev tanımına ve klinik destek ile ilgili genel içtihat çerçevesinde üst amirleri (Başhekim, Destek Hizmetleri Müdürü, Müdür Yrd., koordinatör vs.) tarafından verilen yazılı ve sözlü kurallara uymak zorundadır. Ayrıca görev yapmış olduğu yerdeki birim sorumlusunun vermiş olduğu göreviyle ilgili iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Acil ya da öngörülmeyen durumlarda hafta sonu yada hafta içi mesai saatleri dışında nöbetçi memur, süpervizör ve idari uzman tarafından verilen sözlü veya yazılı görevleri yapmak zorundadır.
 • Klinik destek personeli hastanede düzenlenen göreviyle alakalı hizmet içi eğitimlere katılmak zorundadır.
 • Enfeksiyon komitesi ve eğitim birimi tarafından belirli aralıklarla verilen temizlik, hijyen, kalite vs. eğitimlere uygun bir şekilde görevini ifa etmelidir. Eksik olduğu konularla ilgili enfeksiyon komitesi ve eğitim biriminden eğitim talep etmelidir.
 • Tüm uygulama ve işlemlerde uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. (tulum, eldiven, maske vs.)
 • Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği, yemek, mobilizasyon vs.) yapılmasına yardımcı olmakla sorumludur.
 • Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuarlara götürüp, laboratuardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmekle sorumludur.
 • Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmekle sorumludur.
 • Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak zorundadır.
 • Tıbbi atıklar, evsel atıklar, tehlikeli atıklar ve sıfır atıklar “Atık YönetimiTalimatı”na göre ayrıştırılmasına yardımcı olur.
 • Ex'in hazırlanmasına yardımcı olup, sağlık çalışanının uygun görmesi halinde morga transferine yardımcı olur.
 • Tüm uygulama ve işlemlerde özellikle el hijyenine dikkat etmelidir.
 • Mesai bitiminde kullanılan ekipmanları uygun yerlerde, temiz olarak uygun bir şekilde saklamalıdır.
 • Sağlık personelinin bilgisi ve koordinesi doğrultusunda, görev yapmış olduğu biriminde sterilizasyon merkezine gidilmesi gereken durumlarda ve tıbbi sarf, ilaç vb malzemelerinin taşıma iş ve işlemlerini hasta bakım ve temizlik personeliyle birlikte yerine getirir.
 • Klinik Destek personeli çalıştığı birimde şartlar uygun olduğunda kısa süreliğine ihtiyaç molasına kontrollü bir şekilde birim sorumlusuna ya da varsa beraber çalışmış olduğu ortamdaki arkadaşına bilgi vererek çıkabileceklerdir.
 • İşçilerin görev yerleri hizmetin sunumu aşamasında İdarenin tespitlerine istinaden, Hastanede amirlerinin onayı ve talimatıyla belirtilen birimler arasında herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın değiştirilebilir.
 • İnsan kaynakları (özlük) birimine davet edilen personelin (Sürekli İşçi) mesai saatleri içerisinde gitmesi zorunludur. Ancak mazeret bildirmesi durumunda, özlük birimi tarafından süre uzatılması yapılacaktır.
 • Hastalık sebebiyle, istirahat raporu alınması durumunda personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde Hastane İdaresine ulaştırılması zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.
 • Klinik Destek personeli hiyerarşik düzene uymalı ve hiyerarşi düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Klinik Destek personeli görevli olduğu bölümde, Hastanemiz politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda personel tarafından imzalanan personel gizlilik sözleşmesine göre çalışılması zorunludur.
 • Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından başkaları ile paylaşmamalıdır.
 • Klinik Destek personelinin mevcut çalışmış olduğu görev yerini değiştirmesi durumunda yeni görev yerinin getirdiği sorumluluğu yapmakla yükümlüdür.
 • Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaları, sağlık personeli bilgisi ve koordinesi dâhilinde hasta bakım ve temizlik personeliyle koordineli bir şekilde (acil servis, klinikler, poliklinikler, mr, radyoloji vs.) güvenli hasta transferi prosedürüne göre taşır ve yardımcı olur.
 • Sağlık personelinin bilgisi ve koordinesi doğrultusunda, hasta bakım ve temizlik personelleriyle birlikte yatak yapmak, çarşafları değiştirmek ve hasta odasını düzenleme işlerini yapar.
 • Klinik Destek personeli, iç tamimde yer almayan konularla ilgili olarak üst amirleri tarafından, görev sorumluluğu ve Klinik Destek - Hasta Bakım görevi ile ilgili genel içtihat çerçevesinde verilen görevleri yapmakla sorumludur.

                                                                                                     Dr. Murat ÖZCAN

                                                                                                           Başhekim V.