ACİL SERVİS HİZMETLERİ
02 Eylül 2022

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

A blok zemin katta 3. Basamak acil servisimiz bulunmaktadır. B blok binamızda çocuk acil ve kadın doğum (Kadın doğum hastalarının kayıt işlemi yapıldıktan sonra hastalar doğum salonuna yönlendirilmektedir. Doğum salonunun içerisinde müdahale ve muayeneleri yapılmaktadır.) acil hastalarına hizmet verilmektedir.

Muzaffer çakır semt polikliniği (Fatih Mahallesinde) içerisinde 1.basamak acil servis hizmetleri verilmektedir.

ACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ  

Acil sağlık hizmetleri birimi;  hasta karşılama-danışma, hasta kayıt, triyaj, hasta muayene odası, resüsitasyon odası, müşahede odaları, izolasyon odası, travma müdahale odası, bekleme alanı, görevli hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel odalarından oluşur.

ACİL SERVİSE HASTA KABUL SÜREÇLERİ

ACİL POLİKLİNİK HASTA KABULÜ

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ ne ambulans, 112 ve sedye ile gelen hastalar doğrudan sarı odaya alınır. Durumu kritik olup hayati tehlikesi bulunanlar ise kırmızı odaya alınır. Diğer başvurular kayıt işlemi öncesi triyaj alanına yönlendirilir.

Doktor tarafından tıbbi yönden değerlendirilen hastaların gerekli acil işlemleri başlatılır. HBYS’ ye kaydı yapılarak barkotları acil sekreteri tarafından çıkarılır. Yakınları olmayan hastaların işlemleri acil personeli tarafından yürütülür.

Yeşil odada muayeneleri yapılan hastaların reçeteleri verilir. Genel durumu iyi ve ileri tetkik gerektiren hastalar ise polikliniğe yönlendirilir.

Sarı odaya yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleleri başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu ayaktan tedavi kararı verilen hastaların tedavisi düzenlenerek taburcu edilir.

Sarı odaya yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleler başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu müşahedeye yatış kararı verilen hastalara beyaz renkli (Alerjisi olan hastalar için kırmızı renkli) kimlik tanımlayıcı takılarak hastalar müşahedeye alınır.

Tıbbi durumlarına göre hastalar doğrudan servise veya yoğun bakıma yatırılır. Hastanede boş yatak olmadığı takdirde 112 koordinasyonu ile hasta diğer sağlık kurumlarına sevk edilir.

Acile müracaat eden travma ve adli vaka kapsamındaki hastalar için Genel Adli Muayene Raporu hastanın doktoru tarafından doldurulup kaşelenir ve imzalanır. Adli vaka kapsamındaki hastalar için, polis haberdar edilir. Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş sebebi bilgisayardaki adli vaka bölümüne kaydedilir. Adli vaka dosyası oluşturularak HBYS de arşivlenir. Raporun bir nüshası polisine teslim edilir.

TRİAJ UYGULAMASI

Acil biriminde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanır.

Triyaj uygulaması hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından acil başvurusu sırasında yapılır.

Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılır. Renk kodlamasına ilişkin uygulama;

Yeşil alan: Ayaktan hastalardır ve kritik bir şekilde yaralanmamışlardır, yürüyebilirler ve kendi bakımlarını da yapabilirler NORMAL HASTALAR 24 Saat içinde müdahale edilmesi gerekir.

Sarı alan: Bu gruptaki hastalar kırmızı gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir durumdadırlar. Yaralanmış bir şekilde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan fakat başka hastalara bakılırken o hastanın bakımının gecikmesi o hastanın ex olmasına neden olmayacaktır. Sarı hastalar ayaktan hastalar değildirler ve nakil için bir sedyeye ihtiyaç duyulur. İKİNCİL ACİL HASTALAR dır 60 dakika içinde müdahale edilmesi gerekir.

Kırmızı alan: Acil gruptur. Kritik olarak ciddi şekilde yaralanmış, problemleri veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır. Öncelikli olarak sağlık hizmeti alması ya da nakil edilmesi gerekenler bu grupta değerlendirilir. BİRİNCİL ACİL OLAN HASTALAR dır ve müdahalesi hemen yapılır. Kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi müdahale uygulanır. Kritik hastaların kayıt işlemlerinin öncelikle yapılabilmesi için otomasyon sistemi ile ilgili gerekli düzenleme sağlanmıştır.

Acil servise başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa sürede tamamlanır. Bunu takiben kayıtları açılır, tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulur ve triyaj koduna uygun olan alana alınırlar.

HASTANIN KAYIT İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA

Acil Sağlık Hizmetler Birimi’ne başvuran tüm hastalar (kırmızı ve sarı alana başvuran hastalar) sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir. Birime 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için acil servis hazırlanarak, ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahale yapılır ve hastanın stabililizasyonu sağlanır. Bu kapsamda “Acil Sağlık Hizmetleri Sunum Genelgesi”  içeriği ve İl Acil Sağlık Hizmetleri “ASKOM” kararları eksiksiz uygulanır.

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran hastaların kayıtları, acil sekreteri tarafından resimli kimlik ile kimlik kontrolü, sosyal güvence sorgulama ile beraber hasta kabul kaydını yapar. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran her hasta kayıt altına alınır. Acil (kırmızı) hastalara kimlik sorgulanmadan müdahale edilir. İşlemleri sonra tamamlanır.

Acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı ibraz edemeyen hastaların kimlik bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla “ Hasta Bilgilendirme Formu” doldurulur. Bu hastalardan hiçbir surette senet veya taahhütname alınmaz.

HASTA MUAYENE, TANI VE MÜDAHALE İŞLEMLERİ

Kırmızı odaya alınan hastalara acil müdahalede bulunulur. Stabil hale gelenler durumuna göre servise veya yoğun bakıma yatırılır. Gerektiğinde 112 koordinasyonu ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Ex olan hastalar görevli memura haber verilerek işlemleri başlatılır.

Sarı odada muayenesi yapılan hasta, müdahale için müşahedeye alınır. Tanı ve tedaviye yönelik tetkikler, hekim ve hemşire tarafından bilgilendirme yapılarak yürütülür.

Acil biriminde istenen radyolojik tetkikler için personel hastayı acil radyoloji kısmına götürür. Sonuçlar HBYS sistemi üzerinden 5-10 dakika içerisinde ulaşılmaktadır.

Görüntüleme ve benzeri işlemler sırasında tıbbi durumu kritik olan hastalara, durumunun gerektirdiği bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır. Hastanın ihtiyacı olması halinde sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.

Sarı odada değerlendirilen hastaların bulguları, Acil Servis Ayaktan Hasta Değerlendirme ve İzlem Formu’ na kayıt edilir. Müşahedeye alınan her hasta için, yapılacak her türlü işlem öncesi kimlik doğrulaması yapılır.

Yeşil odada muayeneleri yapılan hastalardan tetkik istenebilir. Hekim tarafından isteği yapılan tetkikler için ilgili veri giriş elemanına yönlendirilir ve sonuçları değerlendirildikten sonra reçeteleri verilir. Genel durumu iyi ve ileri tetkik gerektiren hastalar ise polikliniğe yönlendirilir.

MÜŞAHADE SÜRECİ

Müşahedeye alınan hastaların orderları HBYS üzerinden verilmektedir. Yine HBYS üzerinden hekim order karşılanarak hastanın tedavisi yapılır.

Müşahede odasında her yatağın başında tıbbi gaz sistemi mevcuttur. Müşahedeye alınan hastaların takip ve tedavileri ilgili sağlık personellerince HBYS ye kayıt edilir. Stajyer öğrenciler hemşire eşliğinde tedavi uygulamalarını yapar, eşlik eden hemşirenin ismi kayıt edilir.

Tetkik ve tahliller için gerekli numuneler hastanın bulunduğu yerde alınır. Hastadan EKG istenmişse, hemşire tarafından çekimi yapılır. Monitörizasyon gerekiyorsa hasta monitörize edilir.

Hekimin monitörizasyon kararı verdiği hastalar mönitorize alanına alınır. Kalp atım hızı ve ritmiO2 saturasyonukan basıncı takibi yapılır ve , “HBYS” ye kayıt edilir. Acil kırmızı alanda invaziv monitörizasyon yapılabilir.

HASTALARIN YATIŞI

Acil servislerde müşahede odasında hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre içerisinde kesin tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu bulunan ve birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu şefi veya nöbetçi uzman hekimi tarafından değerlendirilir ve acil serviste bulunan yetişkin yoğun bakıma yatışı yapılır. Sonrasında hastanın durumuna göre ilgili uzmanlıklar ile görüşülerek ilgili servis veya yoğun bakıma nakli yapılır.

Acil serviste kliniklere yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir. Acil serviste bakım ve tedavi için yatış kararı verilen hastalar, yoğun bakıma veya ilgili servise yatar.

Tanısı konulmuş ve tedavi planı belirlenmiş, acil müdahale gerektirmeyen, durumu stabil olan ancak ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla önceden koordinasyon sağlanarak başka sağlık tesisinden sevkle gönderilen ve nakil sırasında acil müdahaleyi gerektirecek akut tıbbi sorun gelişmemiş hastalar gerekmedikçe acil serviste yeniden değerlendirilmez. Bu tür hastalar, acil serviste bekletilmeksizin, yatış işlemleri derhal tamamlanır ve ilgili uzmanlık dalına ait kliniğe yatırılır.

Hasta durumuna göre hasta taşıma aracı veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.

HASTALARIN HASTANE DIŞINA SEVK EDİLMESİ

Bütün sevk ve nakillerde HASTA NAKİL VE SEVK ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2010/46) uygun hareket edilir.

Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, uzman hekim, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartların sağlanamaması halinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesini planlar.

Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki planlanır.

Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu hekimi veya nöbetçi uzman hekimce verilmesi ve onaylanması zorunludur.

İlgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu hekimi veya nöbetçi uzman hekim, hasta/hasta yakınlarını, hasta sevk, nakil ve riskleri konusunda bilgilendirir ve transfer onayı alır.

Hasta sevklerinde ASKOM kararları uygulanır. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ nde hastaların sevk işlemi  “Güvenli Hasta Transferi Talimatı” na göre yapılmaktadır. Bu işlemler 112 Kriz Komuta Merkezi ile koordineli olarak yapılır.

Transfer süreci içinde klinik duruma uygun olarak gerekli acil müdahale seti (oksijen tüpü, entübasyon seti, ambu v.s.) bulunur. Ayrıca nakil sürecinde gerekirse transport monitörü veya defibrilatör kullanılarak sürekli ritim takibi yapılır.

Hastanın taburcu işlemleri yapılarak 112 hekimine veya Acil Tıp Teknisyeni’ ne teslim edilir. Hastanın nakli 112 Acil Yardım Ambulansı ile 112 hekimi ve/veya Acil Tıp Teknisyeni eşliğinde tamamlanır.

Acil birimine başka bir kurumdan sevk edilen hastanın kabulü için gerekli ön hazırlık yapılarak, beklemeye sebebiyet vermeden tedavisine başlanır.

HASTA VE YAKININ BİLGİLENDİRMESİ

Hasta ve yakınlarının yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi, acil birimi içinde gereksiz kalabalığın önlenmesi, yaşlı ve engelli hastalara yardım edilebilmesi için, acil bekleme alanında bilgilendirme monitörlerimiz aracılığı ile yapılmaktadır.

Kırmızı alanda müdahale edilen hastanız var ise müdahale sonrasında ilgili hekim tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

Sıra beklemesi gereken hastalara, bekleme nedenleri ve tahmini süreler hakkında sözlü olarak acil hekimi veya acil hemşiresi tarafından bilgilendirme yapılır.

Hasta veya yakınları hastanın tıbbi durumu ve yapılacak tıbbi uygulamalar konusunda görevli hekim tarafından bilgilendirilir.

TABURCU İŞLEMLERİ

Müşahede alanındaki hastaların taburculuk ve nakil işlemleri görevli uzman hekim tarafından bilgilendirme yapılarak olmaktadır.

Müşahededen taburcu olan her hastanın yatağı hızlıca değiştirilip yeni hasta için hazırlanır.

ACİL SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SÜREÇLERİ

Hasta Klinik Durumu Doğrultusunda 112 Aracılığı ile sağlanmaktadır.

ACİL SAĞLIK BİRİMİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır.

Görevli personel, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getirilen acil hastaların alındığı girişler dışındaki tüm girişler 17:00 saatlerinde kapatılır. Hastaneye giriş-çıkışlar kontrol altında tutulur.

Acil biriminde hastalar görevli hekim tarafından, hemşire ve hekimin lüzum görmesi halinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilir. Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri ve anamnez alımı gibi işlemler için refakat edebilir. Tüm hasta yakınlarının muayene ve müşahede alanlarına girmesine izin verilmez.

Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır.   

  • 8.png
  • 7.png
  • 6.png
  • 5.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 2.png
  • 1.png