Yaz Staj Başvurusu
15 Mayıs 2024

                          DEĞERLİ  ÖĞRENCİLER

 

Hastanemizdeyazstajıyapmakisteyenöğrencilerin 01/06/2024 Tarihinde başvuruları başlamış olup, 30/09/2024 tarihinde son bulacaktır (Bu tarihler arasında okulun belirlediği ve istediğiniz tarihlerde staj yapabilrisiniz). Başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdabelirtilen başvuru belgelerini hazırlayarak hastanemiz öğrenci işleri birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kontenjan  dolduktan  sonra   stajyer   öğrenci   kabulü   yapılmayacak olup telefon ile staj başvuruları kabul  edilmemektedir.STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU EVRAKLARI

 • 1-BAŞVURU FORMU (3 ADET) OKULDAN İMZALI, KAŞELİ VE MÜHÜRLÜ

  2-STAJ SÖZLEŞMESİ (3 ADET) HER SAYFASI OKULDAN İMZALI, KAŞELİ

  3-FOTOĞRAF (2 ADET)

  4-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM  KATILIM BELGESİ  VEYA TRANSKRİPT 

  5-SGK PRİMİ  TESCİLLİ  HİZMET  DÖKÜMÜ ( STAJA BAŞLARKEN

      GETİRİLECEKTİR)

  6- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (1 ADET)

  7- AKSARAY  ZİRAAT BANKASI  SELÇUKLU ŞUBESİNDEN  AÇILAN HESAP DEKONTU

  8-SAĞLIK RAPORU

                                                           


                                                                 İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

T.C.

..................................... ÜNVERSİTESİ

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF

ÖĞRENCİNİN

OKULU

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adı Soyadı

 

Öğrenci Numarası

 

 

 

E-posta Adresi

 

 

 

İkametgah Adresi

 

STAJ YAPILAN İŞYERİNİN

Adı

 

Adresi

 

Üretim/Hizmet Alanı

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

Web Adresi

 

STAJIN

Başlama Tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

Süresi

 

Staj Günleri

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

X

X

X

X

X

 

İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN

Adı Soyadı

 

Tarih, İmza ve Kaşe

Görevi

 

E-posta Adresi

 

İşveren SGK Tescil Numarası

 

ÖĞRENCİNİN

Adı

 

İl

 

Soyadı

 

İlçe

 

Baba Adı

 

Mahalle-Köy

 

Ana Adı

 

Cilt No

 

Doğum Yeri

 

Aile Sıra No

 

Doğum Tarihi

 

Sıra No

 

T.C.Kimlik No

 

Verildiği Nüfus Dairesi

 

Nüfus Cüzdanı Seri No

 

Veriliş Nedeni

 

SGK No

 

Veriliş Tarihi

 

GENEL HÜKÜMLER

            MADDE 1- Bu sözleşme,       3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak,  mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde yapılacak iş yeri stajının esaslarını düzenlemek amacıyla Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında imzalanır.

MADDE 2-      Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshası Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde, bir nüshası işletmede , bir nüshası öğrencide bulunur.

MADDE 3-İşletmelerde iş yeri stajı, ……………………………………………… Fakültesi/Meslek Yüksekokulu akademik takvimine göre planlanır ve yapılır.

MADDE 4-Öğrencilerin iş yeri stajı sırasında, iş yeri kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren /işveren vekili sorumludur.

MADDE 5-İşletmelerde iş yeri stajı, Sağlık Bakanlığı Öğrenci Staj Yönetmeliği, ilgili birimin Staj Yönergesi ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 6 - ……………………………………………Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü akademik takvimine uygun olarak stajın başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme, öğrencilerin iş yeri stajını tamamladığı tarihe kadar geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 7- Sözleşme;

 1. İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,

 2. İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/üretimi sürdürememesi,

 3. Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezası aldığı sürece veya çıkarma cezası alarak ilişiğinin kesilmesi durumunda sözleşme feshedilir.

ÜCRET VE İZİN

MADDE 8- 3308 sayılı Kanun'un 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilere, işletmelerde iş yeri eğitimi devam ettiği sürece yürürlükteki aylık asgari ücret net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde %15’inden az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret başlangıçta   ...................................TL’dir.  Öğrenciye ödenecek ücret, her türlü vergiden muaftır.

Asagari ücrette yıl içinde artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencilerin ücretlerine yansıtılır.

MADDE 9- Öğrencilerin, biriminin Staj Yönergesinde yer alan devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.

SİGORTA

MADDE 10- Öğrenciler, bu sözleşmenin akdedilmesiyle işletmelerde iş yeri stajına devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yaptırılır.

MADDE  11- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce ödenmesi gereken sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği oranlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır.

MADDE 12- Sigorta ve prim ödemeyle ilgili belgeler, Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüncesaklanır. Aylık Sigorta bildirgeleri ile işe giriş ve çıkış bildirgeleri düzenli olarak işletmeye ibraz edilir.

ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN, DEVAM VE BAŞARI DURUMU

MADDE 13-Öğrenciler, iş yeri stajı için işletmelere devam etmek zorundadırlar. İşletmelerde iş yeri stajına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrencilerin ücretleri kesilir. Bu konuda işletmeler yetkilidir.

MADDE 14-İşletme yetkilileri, mazeretsiz olarak üç (3) iş günü iş yeri stajına gelmeyen öğrenciyi, en geç beş (5) iş günü içinde Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirir.

MADDE 15-Öğrencilerin işletmelerde disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışlarda bulunmaları halinde, bu durum işletme tarafından Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Disiplin işlemi, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Sonuç, işletmeye yazılı olarak bildirilir.

MADDE 16-İşletmelerde iş yeri stajı yapan öğrencilerin başarı durumu, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüÖğrenci Staj Yönetmeliği ile ilgili birimin Staj Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 17-İş yeri stajı yaptıracak işletmelerin sorumlulukları:

 1. Öğrencilerin işletmedeki iş yeri stajını Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün akademik takvimine uygun olarak yaptırmak.
 2. İş yeri stajının, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarınca belirlenen yerde yapılmasını sağlamak,
 3. İş yeri stajı yapılacak programlarda, öğrencilerin işyeri stajından sorumlu olmak üzere, yeter sayıda eğitim personelini görevlendirmek,

 4. İşletmede iş yeri stajı yapan öğrencilere, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri stajı sözleşmesi imzalamak,
 5. Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini, süresi içinde ilgili program başkanlarına iletilmek üzere Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokuluna bildirmek,
 6. Öğrencilerin stajına ait bilgileri içeren formlarını, staj bitiminde kapalı zarf içinde Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokuluna göndermek,
 7. İş yeri stajında öğrencilere devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere, ücretsiz mazeret izni vermek,
 8. İş yeri stajı başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da staja başlamış olan öğrencileri, iş yeri stajı tamamlanıncaya kadar işletmede staja devam ettirmek,
 9. Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için gerekli işlemleri yapmak.

MADDE 18- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulugörev ve sorumlulukları:

 1. İşletmede iş yeri stajı yapan öğrenciye, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilerle birlikte işletmelerle ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri eğitimi sözleşmesi imzalamak.
 2. İş yeri stajı yapılacak programlarda öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların staj başlangıcında işletmelere verilmesini sağlamak,
 3. İşletmelerdeki iş yeri stajının işletme tarafından görevlendirilecek eğitici personel tarafından yapılmasını sağlamak,
 4. İşletmelerdeki iş yeri stajının, ilgili meslek alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 5. Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleriyle devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini sağlamak,
 6. İşletmelerde iş yeri stajı yapan öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,
 7. İşletmelerde yapılan iş yeri stajında amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri almak,

MADDE  19-  İş yeri eğitimi gören öğrencilerin görev ve sorumlulukları:

 1. İş yerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak,
 2. İş yerine ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletmemek,
 3. Sendikal etkinliklere katılmamak,
 4. İş yeri stajına düzenli olarak devam etmek,
 5. İş yeri stajı dosyasını tutmak ve ilgili formları doldurmak.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 20- İşletmelerde iş yeri stajı yapan öğrenciler hakkında bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 21- İşletme tarafından öğrenciye aşağıdaki sosyal haklar sağlanacaktır:

 1. ..............................................................................................................................
 2. ..............................................................................................................................
 3. ..............................................................................................................................
 4. ..............................................................................................................................
 5. ..............................................................................................................................

İşletme Adı

 

Okul Adı

 

ÖĞRENCİ

İŞVEREN VEYA VEKİLİ

OKUL MÜDÜRÜ

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

 

Görevi :

 

Tarih --/--/----- --/--/-----

Tarih --/--/-----

Tarih --/--/-----

İmza

İmza-Kaşe-Mühür

İmza-Kaşe-Mühür