2.Enfeksiyon Kontrol Komistesi Görev ve Tanımları
04 Mart 2020

ENFEKSİYON KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI

 

GÖREVİ

GÖREV TANIMI

İMZA

Dr.Emine Özlem DOĞU

(Başhekim Yrd.)

Komite Başkanı

-Komite toplantılarına katılarak alınan kararların uygulanabilirliğinin denetlenmesi,

 

Bülent BEKMEZCİ
( İdari ve Mali İşler Müdürü)

-Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde komitenin diğer üyelerinin görüşlerini almak,

 

Fatih BUDAK
(Destek ve kalite Hizmetleri Mdr.)

-Yemek hizmetleri,temizlik hizmetleri,otelcilik hizmetleriile ilgili tüm süreçlerin güvenliğinin sağlanması ,planlanması

 

 

(Sağlık Bakım Hzm. Müdürü. )

-Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

-İzolasyon önlemlerine uyulmasını sağlamak ve denetlemek -El hijyeni kurallarına tüm çalışan personelin uymasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek

 

Fatma AKÇAY (Kalite Direktörü )

-Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takip etmek.

 

 

 

 

 

Seval SÖNMEZ YILDIRIM (Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.)

 

 

 

Filiz KÜRKLÜ BOZKIR

(Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.)

 

İmran İÇEL

(Dr.Öğr.Görevlisi)

 

- Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi,sterilizasyonaraç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek,b) Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları vehizmet içieğitim programını denetlemek,

c) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek,

d)Sürveyansverilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmake) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,f) Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

h) Çamaşırhane, morg, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi

ı) Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması

i) İzolasyon önlemlerine yönelik düzenleme yapılmasını sağlamak

 

 

Uzm.Dr.Özlem Zekiye ÇAKMAK (Dahili Branş Uzmanı)

-Antibiyotik,dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

 

Uzm.Dr.Mustafa Sami BOSTAN (Cerrahi Branş Uzmanı)

-Antibiyotik,dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

 

Uzm.Dr.Selçuk TÜRKER (Mikrobiyoloji Uzmanı)

 

-Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,-Atıkların yerinde azaltılmasına yönelik kontrolleri yapmak.- Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

 

Cesur ÇELİK
(Eczacı)

-Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

-Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik düzenlemeler yapmak

 

Ayşegül ÖZTÜRK
(Enfeksiyon Kontr. Hemşiresi)

 

Belgin KILIÇ
(Enfeksiyon Kontr. Hemşiresi)

 

Selma YEŞİLBAĞ
(Enfeksiyon Kontr. Hemşiresi)

 

a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyolojilaboratuvarındankültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişenyada gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

b) Toplanansürveyansverilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,

c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,

f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.

i)Çamaşırhane, morg, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi

j) Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması

k) İzolasyon önlemlerine yönelik düzenleme yapılmasını sağlamak

l)El hijyeni uygulamalarını 5 endikasyona göre takip etmek ve EKK sunmak

 •Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda en az dört kez ve gerekli hallerde toplanır.


• Enfeksiyon Kontrol Komistesi Görev ve Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayınız.