İÇ TAMİM
18 Haziran 2021


İÇ TAMİM

 

 

 

Temizlik faaliyetlerinin amacı; Hastane ortamından kaynaklanabilecekenfeksiyonları önlemek, hasta/hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak, temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Temizlik personeli faaliyetlerini ilgili talimatlara uygun  olarak yürütmektedir.

 • Hastanemiz personelinin mesai giriş ve çıkışları personel tanıtım kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise Temizlik personeli koordinatörü bilgisi dahilinde imza ile giriş çıkış yapılacaktır.
 • Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmalı ve Personel kimlik kartını mutlaka takmalıdır.
 • Temizlik personeli İdare tarafından belirlenen görev tanımına ve temizlik ile ilgili genel içtihat çerçevesinde üst amirleri (Başhekim, Destek hizmetleri müdürü, müdür yrd., koordinatör) tarafından verilen yazılı ve sözlü kurallara uymak zorundadır. Ayrıca görev yapmış olduğu yerdeki birim sorumlusunun vermiş olduğu göreviyle ilgili iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Acil ya da öngörülmeyen durumlarda hafta sonu yada hafta içi mesai saatleri dışında nöbetçi memur, süpervizör ve idari uzman tarafından verilen sözlü veya yazılı görevleri yapmak zorundadır.
 • Temizlik personeli hastanede düzenlenen göreviyle alakalı hizmet içi eğitimlere katılmak zorundadır.
 • Enfeksiyon komitesi ve eğitim birimi tarafından belirli aralıklarla verilen temizlik, hijyen, kalite vs.eğitimlere uygun bir şekilde görevini ifa etmelidir. Eksik olduğu konularla ilgili enfeksiyon komitesi ve eğitim biriminden eğitim talep etmelidir.
 • İş planlarını öğrenmeli ve bu plana uygun davranmaya çalışarak, temizliği belirtilen sıklıkta yapmalıdır.
 • Tüm uygulama ve işlemlerde uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. (Tulum, eldiven, maske vs.)
  • Tüm uygulama ve işlemlerde, özellikle el hijyenine dikkat etmelidir.
 • İdari birimler, ortak alanlar, poliklinikler, klinikler, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil ünitesi, izolasyon odaları, asansörler, görüntüleme birimleri vs. tüm uygulama ve işlemler, temizlik

standartlarına uygun yapılmalıdır.

 • Sorumlu olduğu yerin temizliğinin yapılmasında birinci derecede sorumludur.
 • Dezenfektan solüsyonlarını uygun konsantrasyonda doğru olarak hazırlamalı ve kullanmalıdır.
 • Sorumlu olduğu yerin temizliğini saatlik, günlük, haftalık ve aylık temizlik programı doğrultusunda yapar.
  • Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte eder.
 • Tıbbi atıklar,evsel atıklar, tehlikeli atıklar ve sıfır atıklar      “Atık Yönetimi Talimatına” göre toplanmalıdır.
  • Tıbbi atıkları; kırmızı renkli, üzerinde tıbbi atık yazılı poşette toplayarak bölümündeki tıbbi atık konteynırında biriktirir.
 • Sıfır atık kapsamında değerlendirilen atıklar, yerinde ayrıştırılarak ilgili sıfır atık görevlisine teslim edilir.
 • Atık deposuna, görev yerinden getirdiği tıbbi atık ve evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve dezenfeksiyonundan sorumludur.
  • Atık deposuna götürdükleri çöpleri ilgili depolardaki konteynırlara boşaltır.
  • Görev yerlerindeki havalandırma ve kokuların önlenmesinden sorumludur.
 • Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi, kendilerine belirtilen gün ve saatlerde temizlik deposundan gerektiğinde temin eder.
  • Bu malzemeleri görev yerlerinde kendilerine gösterilen depoda muhafaza eder. Kullanılan malzemelerin takibini sağlar.
 • Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda (yerinde ayrıştırarak biriktirilen çöpleri birbirine karıştırmamak) yerine getirir.
 • Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak bulundurulmasından sorumludur.
 • Temizlik kat arabaları ile birlikte kendilerine verilen eldivenleri ilgili kovaların dışında herhangi bir yerde kullanmaz.
 • Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirir.
 • Temizliği uygun ekipmanlarla yapmalıdır.(uygun renkli bezlerle)
 • Odaların temizliği yapılmalıdır. (moplama, paspas yapma, toz alma (dolap, etejer, telefon  ahizesi ile kordonu ve tuşları, telefonluk, uzaktan kumandalar, cam kenarları, kapı kolları, elektrik düğmeleri,masa,sandalye, tv .vs,) çöpleri toplama, kirli çöp kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme vs.)
 • Çalışanların soyunma odalarının temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. (moplama, paspas yapma, toz alma (elle temas olabilecek her yerin tozu alınacak), çöpleri toplama, kirli çöp kovalarının yıkanması, yeni çöp poşeti geçirme.
 • Tuvaletler en son temizlenmelidir.
 • Tuvalet, lavabo, fayanslar, musluk başları, klozet kapağı temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.
 

 • Tuvaletlerde kullanılan malzemelerin kontrolü, temini (tuvalet kağıdı, sabun vb.) yapılmalıdır.
 • Tuvalet temizliği kontrol çizelgelerine temizlik yapılan günü ve saati yazmalı ve çizelgede işaretlemelidir.
 • Temizliğe ait kayıt yapılan formlar belirlenen periyodlarla bir üst amire teslim edilmelidir.
 • Bitmiş sıvı sabunları doldurmadan önce sabunlukları yıkadıktan sonra doldurmalı ve yarım olanların üzerine asla ilave edilmemelidir. (Yarım olan sabunluklar boşaltıldıktan sonra yeni olarak doldurulmalıdır.)
 • Genel alanların temizliği (moplama, paspas yapma, toz alma, çöpleri toplama, kirli çöp kovalarını yıkama, yeni çöp poşeti geçirme vs. ) düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Temizlik personeli çalıştığı birimde şartlar uygun olduğunda kısa süreliğine ihtiyaç molasına kontrollü bir şekilde birim sorumlusuna ya da varsa beraber çalışmış olduğu ortamdaki arkadaşına bilgi vererek çıkabileceklerdir.
 • İşçilerin görev yerleri hizmetin sunumu aşamasında idarenin tespitlerine istinaden Hastanede amirlerinin onayı ve talimatıyla belirtilen birimler arasında herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın değiştirilebilir.
 • İnsan kaynakları (özlük) birimine davet edilen personelin (Sürekli işçi) mesai saatleri içerisinde gitmesi zorunludur. Ancak mazeret bildirmesi durumunda, özlük birimi tarafından süre uzatılması yapılacaktır.
 • Hastalık sebebiyle, İstirahat raporu alınması durumunda personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde hastane idaresine ulaştırılması zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.
 • Elle temas edilen yüzey ve ekipmanı (elektrik düğmeleri, kapı kolları, telefon, ahizesi, kordonu ve tuşları, uzaktan kumandalar vb.) uygun kimyasal madde ile dezenfekte edilmelidir.
  • Koltuklar, kapılar ve sandalyeler, duvar temizliği,(yıkama, silme) düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Pencere camlarını ve pervazlarının dışarıya sarkmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet ederek silmelidir.
  • Kirli bez ve paspasları temiz bez ve paspaslarla değiştirmelidir.
  • Pano, priz, yangın dolaplarını koruyucu tedbirleri alarak ve dikkatlice silmelidir.
  • Dolap içlerini temizleyip tekrar yerleştirmelidir.
 • Mesai bitiminde kullanılan ekipmanları uygun yerlerde, temiz olarak uygun bir şekilde saklamalıdır.
 • Temizlik personeli hiyerarşik düzene uymalı ve hiyerarşi düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Temizlik personeli görevli olduğu bölümde, Hastanemiz politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda personel tarafından imzalanan personel gizlilik sözleşmesine göre çalışılması zorunludur.
 • Hastane içinde kayıtlı kayıtsız gördükleri ve duydukları bilgileri hasta mahremiyeti açısından başkaları ile paylaşmamalıdır.
 

 • Temizlik personelinin mevcut çalışmış olduğu görev yerini değiştirmesi durumunda yeni görev yerinin getirdiği sorumluluğu yapmakla yükümlüdür.
 • Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaları, sağlık personeli bilgisi ve koordinesi dahilinde hasta bakım ve klinik destek personeliyle koordineli bir şekilde (Acil servis, klinikler, poliklinikler, MR, Radyoloji vs.) güvenli hasta transferi prosedürüne göre taşır.

   

 • Görev yapmış olduğu birimde, birim sorumlusu ya da idari amiri tarafından verilen malzeme ve evrak taşıma gibi iş ve işlemleri yapar.

   

 • Sağlık personelinin bilgisi ve koordinesi doğrultusunda, görev yapmış olduğu biriminde sterilizasyon merkezine ve çamaşırhaneye gidilmesi gereken durumlarda hasta bakım ve klinik destek personeliyle birlikte görevini yerine getirir.

   

 • Sağlık personelinin bilgisi ve koordinesi doğrultusunda, görev yapmış olduğu birimine tıbbi sarf, ilaç vb malzemelerini hasta bakım ve klinik destek personeliyle birlikte taşıma iş ve işlemlerini sağlar.

   

 • Sağlık personelinin bilgisi ve koordinesi doğrultusunda, hasta bakım ve klinik destek personelleriyle birlikte yatak yapmak ve çarşafları değiştirmek işlerini yapar.
 • Temizlik görevlisi, iç tamimde yer almayan konularla ilgili olarak üst amirleri tarafından, görev sorumluluğu ve temizlik görevi içtihatı çercevesinde verilen görevleri yapmakla sorumludur.

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin MUTLU Başhekim